EN

KONULAR

Ana temamız olan “İklim Değişikliği & Güvenli Kentler"

paneller ve davetli konuşmacılarımızın sunumlarında etkin olacaktır.

 

Dirençlilik konusundaki tüm çalışmalar hakem süreci sonrasında kongremizde değerlendirilecektir.

 

Tabloda bulunan konu başlıkları da sizlere yardımcı olacaktır.

 

BİLİMSEL BÖLÜMLER

 

SCIENTIFIC DIVISION

Afet Yönetimi

 

Disaster Management

Afet Antropolojisi

 

Disaster Anthropology

Afet Epidemiyolojisi

 

Disaster Epidemiology

Afet Psikolojisi

 

Disaster Psychology

Afet Tıbbı

 

Disaster Medicine

Bilişim

 

Informatics

Coğrafya

 

Geography

Coğrafi Bilgi Sistemleri

 

Geographic Information Systems

Çevre Bilimleri

 

Environmental Sciences

Eğitim Bilimleri

 

Educational Sciences

Afet Hukuku

 

Disaster Law

İçmimarlık

 

Interior Design

İktisadi ve İdari Bilimler

 

Economics and Administrative Sciences

İnşaat Mühendisliği

 

Civil engineering

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Occupational Health and Safety

Kamu Yönetimi

 

Public Administration

Kentsel Dirençlilik/Dayanıklılık

 

Urban Resilience

KBRN

 

CBRN

Mimarlık

 

Architecture,

Mühendislik ve Temel Bilimler

 

Engineering and Basic Sciences

Pandemi ve COVID-19

 

Pandemic and COVID-19

Risk İletişimi

 

Risk Communication

Özel Gereksinimli Bireyler

 

Individuals with Special Needs

Sağlıklı Yaşlanma

 

Healthy Aging

Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler

 

Political Sciences and International Relations

Sosyal Bilimler

 

Social Sciences

Sosyal ve Beşeri Bilimler

 

Social and Humanities

Sosyoloji

 

Sociology

Sürdürülebilirlik

 

Sustainability

Şehir Bölge Planlama

 

City Regional Planning

Ulaştırma

 

Transportation

Uzaktan Algılama

 

Remote Sensing

Yer Bilimleri

 

Earth Sciences

Yangın ve Yangın Güvenliği

 

Fire and Fire Safety

Afet Ekonomisi

 

Economics of disaster

Afet Riskleri Sigortacılığı

 

Disaster Risk Insurance

Antimikrobiyal Direnç

 

Antimicrobial Resistance

Peyzaj Mimarlığı

 

Landscape Architecture

İlk Yardım

 

Firs Aid

Endüstri Mühendisliği

 

Industrial Engineering

Geomatik Mühendisliği

 

Geomatic Engineering

Jeomorfoloji

 

Geomorphology

Risk Yönetimi

 

Risk Management

Kentsel Sürdürülebilirlik

 

Urban Sustainability

Hidrojeoloji

 

Hydrogeology

Jeoistatistik

 

Geostatistics

Yapı Dirençliliği

 

Structral Resilience

Çevre Mühendisliği

 

Environmental Engineering

Sivil Havacılık

 

Civil Aviation

Yangın

 

Fire

Sağlık Bakım Hizmetleri

 

Health Care Services