13-15 EKİM 2020
EN

KONULAR

Kongrede, dirençlilik konusunda aşağıdaki disiplinlere öncelik verilecektir. Tabloda bulunan konu başlıkları da sizlere yardımcı olacaktır.
No BİLİMSEL BÖLÜMLER SCIENTIFIC DIVISION
1 Afet Yönetimi Disaster Management
2 Afet Antropolojisi Disaster Anthropology
3 Afet Epidemiyolojisi Disaster Epidemiology
4 Afet Psikolojisi Disaster Psychology
5 Afet Tıbbı Disaster Medicine
6 Bilişim Informatics
7 Coğrafya Geography
8 Coğrafi Bilgi Sistemleri Geographic Information Systems
9 Çevre Bilimleri Environmental Sciences
10 Eğitim Bilimleri Educational Sciences
11 Afet Hukuku Disaster Law
12 İçmimarlık Interior Design
13 İktisadi ve İdari Bilimler Economics and Administrative Sciences
14 İnşaat Mühendisliği Civil engineering
15 İş Sağlığı ve Güvenliği Occupational Health and Safety
16 Kamu Yönetimi Public Administration
17 Kentsel Dirençlilik/Dayanıklılık Urban Resilience
18 KBRN CBRN
19 Mimarlık Architecture,
20 Mühendislik ve Temel Bilimler Engineering and Basic Sciences
21 Pandemi ve COVID-19 Pandemic and COVID-19
22 Risk İletişimi Risk Communication
23 Özel Gereksinimli Bireyler Individuals with Special Needs
24 Sağlıklı Yaşlanma Healthy Aging
25 Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler Political Sciences and International Relations
26 Sosyal Bilimler Social Sciences
27 Sosyal ve Beşeri Bilimler Social and Humanities
28 Sosyoloji Sociology
29 Sürdürülebilirlik Sustainability
30 Şehir Bölge Planlama City Regional Planning
31 Ulaştırma Transportation
32 Uzaktan Algılama Remote Sensing
33 Yer Bilimleri Earth Sciences
34 Yangın ve Yangın Güvenliği Fire and Fire Safety
35 Afet Ekonomisi Economics of disaster
36 Afet Riskleri Sigortacılığı Disaster Risk Insurance
37 Özel Oturum 1: Pandemi Dönemi Yükseköğretim Deneyimi ve Yenilikçi Uygulamalar (ESTÜ)
38 Özel Oturum 2: Afet Eğitimi (Coğrafya Eğitim Derneği)
39 Antimikrobiyal Direnç Antimicrobial Resistance
40 Peyzaj Mimarlığı Landscape Architecture
41 İlk Yardım Firs Aid
42 Endüstri Mühendisliği Industrial Engineering
43 Geomatik Mühendisliği Geomatic Engineering
44 Jeomorfoloji Geomorphology
45 Risk Yönetimi Risk Management
46 Kentsel Sürdürülebilirlik Urban Sustainability
47 Hidrojeoloji Hydrogeology
48 Jeoistatistik Geostatistics
49 Yapı Dirençliliği Structral Resilience
50 Çevre Mühendisliği Environmental Engineering
51 Sivil Havacılık Civil Aviation
52 Yangın Fire
53 Sağlık Bakım Hizmetleri Health Care Services
54 Özel Oturum 3: Afet Yönetiminde Yapay Zeka Uygulamaları